آماده سازی کودک برای تعلیم و تربیت

هنگامی که کودک کم شنوا آماده رفتن به مدرسه است ، لازم است والدین در مورد تعلیم و تربیت فرزند خود تصمیم صحیح بگیرند. از متخصص شنوایی کودک کمک بگیرید و ار نظرات او در این خصوص نیز بهره مند شوید. همچنین می توانید با تحقیق و بررسی مناسب ترین مدرسه را برای کودک خود انتخاب کنید.

پس از انتخاب مدرسه مناسب معلم را در جریان مسایل کودک خود قرار دهید شاید لازم باشد که از موارد زیر اطلاعاتی داشته باشید:

• آیا این مدرسه سابقه حمایت از کودکان کم شنوا را دارد؟

• آیا مدرسه معلم هایی دارد که از این کودکان حمایت کنند؟

• چند کودک با افت شنوایی در مدرسه حضور دارند؟