ارزیابیهای ابجکتیو شنوایی کودکان :

تکنیک های ارزیابی رفتاری برای کودکانی که توانایی همکاری ندارند و روی صندلی نمی نشینند کارایی ندارد. لذا استفاده ازازمون ها ابجکتیو توصیه میشود . در این ازمون ها لازم است که کودک بسیار ارام و یا خواب باشد . در برخی از مراکز جهت انجام این ازمون ها به کودک داروی خواب اور داده و یا او را بیهوش میکنند . اما در برخی از دستگاههای جدید تنها با ارام کردن کودک میتوان ازمایش را انجام داد. لازم به ذکر است که هر کدام از این ارزیابی ها بخشی از سیستم شنوایی را ارزیابی میکنند و برای رسیدن به یک تشخیص صحییح گاهی تلفیقی از انواع ارزیابی ها نیاز است. این ارزیابی ها عبارتند از ارزیابی ABR جهت بررسی عملکرد عصب شنوایی ، ارزیابی OAE جهت بررسی عملکرد حلزون و گوش داخلی ، ارزیابی ایمیتانس جهت بررسی عملکرد گوش میانی وعصب و ارزیابی با ASSR که تکمیل کننده ارزیابی های فوق است.