محصولات دستگاه های ارزیابی شنوایی دستگاه های ارزیابی شنوایی

دستگاه های ارزیابی شنوایی

Rhinomanometry

با این دستگاه جریان هوا فشار هوای داخل بینی در طول تنفس و انسداد بینی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

بیشتر بدانید

Otoacoustic emission

این دستگاه به شما قابلیت اندازه گیری گوش نوزاد را به صورت کلینیکال اراِیه میدهد

بیشتر بدانید

Tymponometery

دستکاهی برای ارزیابی عملکرد گوش میانی به صورت ابجکتیو.

بیشتر بدانید

BrainstemAudiometry

این دستگاه پاسخ های الکتروفیزیولوژیک ساقه مغز به تون های ارسالی گوش را ارزیابی و ثبت می کند.

بیشتر بدانید

Aircalorisator

ارزیابی مرکز تعادل از طریق تغییر درجه حرارت سیستم تعادلی

بیشتر بدانید

Videonystagmografy

ویدیونیستاگموگراف دستگاهی مناسب برای ارزیابی سیستم وستیبولار می باشد.

بیشتر بدانید

Audiometry

دستگاهی برای سنجش سیستم شنوایی است.

بیشتر بدانید

Head Impulse Test

تکنیکی بالینی برای تشخیص کاهش عملکرد دهلیزی یک گوش در مقابل گوش دیگر است.

بیشتر بدانید